سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید قادرمزی – کارشناس ارشدواحدمطالعات آب وخاک سازمان جهادکشاورزی استان کردستان
غلامعلاس صیاد – استادیارگروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدچمران اهواز
جهانگرد محمدی – دانشیارگروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

آب های آشامیدنی روستاهای واقع دردشت قروه وبیجاردرشرق استان کردستان مقادیرقابل توجهی ازنیترات رانشان می دهند تعداد ۳۴۵ نمونه ازآب های آشامیدنی تمامی روستاهاجمع آوری ومیزان نیترات آن توسط دستگاه اسپکتروفوتومتراندازه گیری شد.برای محاسبه تغییرات ساختارمکانی نیم تغییرنمامحاسبه شد. وبرای آن سه مدل توانی گوسی وکروی برازش داده شد. برای محاسبه غظت نیترات ازدوروش میان یابی شامل کریجینگ لوگ نرمال معمولی وکریجینگ شاخص استفاده شدمقادیرغلظت نیترات دردامنه گسترده ای از۴تا۱۱۷میلی گرم برلیتربودغلظت نیترات ۸۸/۶ درصد ازنمونه هابیش ازمیلی گرم برلیتر بودبراساس استاندارد WHO نیم متغییر نما بامدل نمایی بهترین برازش رابرای هردومدل های نیم متغیرنما داشته است. مدل نمایی همجنین برای حالت همسانگردی نتایج بهتری رانسبت بهحالت ناهمسانگردی داشت روشکریجینگ لوگ نرمال معمولی کمترینخطارانسبت به کریجینگ شاخص براساس شاخص های آماری حداقل میانگین خطاMEU ومیانگین مربعات خطا VRMSEU داشته است. روش میان یابی کریجینگ شاخص به نسبت کریجینگ لوگ نرمال معمولی نتایج بهتری رادرحالت ناهمسانگردی داشت.