سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید قادرمزی – کارشناس ارشد واحد مطالعات آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
فیروز احمدی – کارشناس ارشد و مسئول شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

چکیده:

آب های آشامیدنی در روستاهای واقع در روستاهای واقع در دشت قروه و بیجار در شرق استان کردستان مقادیر قابل توجهی از آرسنیک را نشان می دهند. بدین منظور تعداد ۳۴۵ نمونه از آب های آشامیدنی منطقه شامل تمامی روستاها جمع آوری و میزان آرسنیک آن توسط دستگاه جذب اتمی گرافیتی(GF-AAS) اندازه گیری شد. برای محاسبه تغییرات ساختار مکانی نیم تغییرنما محاسبه شد و برای آن پنج مدل توانی، خطی، گوسی، کروی و خطی- آستانه برازش داده شد. برای محاسبه غلظت آرسنیک از دو روش میان یابی شامل لوگ نرمال کریجینگ معمولی و کریجینگ شاخص استفاده شد. غلظت آرسنیک در ۲۲ درصد از نمونه ها بیش از ۱۰ میکرو گرم بر لیتر بود( بر اساس استاندارد WHO). نیم متغیرنما با مدل گوسی بهترین برازش را برای تمام مدل های نیم تغییرنما داشته و کمترین خطا با بیشترین همبستگی را نشان داد. مدل گوسی هم همجنین برای حالت همسانگرد نتایج بهتری را نسبت به حالت ناهمسانگرد داشت. بهترین تخمین برای غلظت آرسنیک با حداقل میانگین خطا(ME) و میانگین مربعات خطا(RMSE) محاسبه گردید. روش لوگ نرمال کریجینگ معمولی کمترین خطا را به نسبت کریجینگ شاخص داشته است. روش میان یابی کریجینگ شاخص به نسبت کریجینگ لوگ نرمال معمولی نتایج بهتری را در حالت ناهمسانگردی داشت.