سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
حسین رهنما – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
الهام حسین خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله

چکیده:

یک فرض مهم درتحلیل اکثرمسائل مهندسی تحلیل مجزای بخش روسازه از زیرسازه می باشد دراین روش پاسخ سطح آزاد زمین به سازه اعمال گشته و نتایج تحلیل سازه جهت تحلیل زیرسازه مورد استفاده قرارمیگیرد هدف ازاین کار افزایش سرعت محاسبت و همچنین افزایش سهولت مدل کردن مساله می باشد بررسی محققین حکایت از وجود عدم قطعیت درصرفنظر کردن از اثراندرکنش خاک و سازه دارد برای افزایش اطمینان درمحاسبات می توان اثراندرکنش سینماتیکی خاک و سازه را بصورت مجزا بررسی کرده و نتایج آن را درتحلیل دینامیکی روسازه مورد استفاده قرار داد و چنانچه تحلیل دقیقتری مدنظر باشد میتوان درتحلیل دینامیکی اثراندرکنش اینرسی خاک و سازه را نیز اعمال نمود. دراین پژوهش روش تخمینی برای بدست آوردن حرکت سینماتیکی پی واقع برسطح زمین ارایه گردیده است.