سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعرفان حسینی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد
بایرامعلی محمدنژاد – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

آبشستگی بستر درپایین دست سازه های هیدرولیکی ازقبیل دریچه ها سرریزها و …یکی ازمهمترین موضوعات مورد توجه محققین درعلم هیدرولیک رسوب می باشد یکی از پارامترهای مهم درارزیابی آبشستگی عمق آن می باشد دراین تحقیق با ساخت یک مدل ازمایشگاهی و استفاده از سه دبی مختلف آبشستگی رسوبات درپایین دست دریچه بررسی شده است و نمودارهای بدون بعدی برای تخمین محل ایجاد این آبشستگی ارایه گردیده است با استفاده ازپروفیل های بدست آمده ازاین ازمایشات و با استفاده از رابطه ساده شده میتوان شکل گودال رادرشرایط مختلف تعیین کرد و برای کاهش خسارات احتمالی اقدامات لازم را انجام داد.