سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعرفان حسینی مبرا – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیما پورحسین قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
وحیدرضا وردی نژاد – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

آبشستگی بعدازدریچه ها ازموضوعات مهمی است که قبل ازاحداث دریچه درطراحی و جانمایی دریچه موردبررسی قرارمیگیرد یکی از پارامترهای مهم درارزیابی آبشستگی عمق آن می باشد دراین تحقیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدلی برای براورد عمق آبشستگی استخراج شده است برای بررسی دقت مدل درپی شبینی عمق ابشستگی ذرات خروجی های مدل با نتایج حاصل از ۳۶۰داده ازمایشگاهی مقایسه گردید و با استفاده از معیارهای ضریب همبستگی و میانگین خطای نسبی درنظر گرفته شدها ست نتایج حاصل ازمقایسه نشان دهنده دقت بیشتر مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به سایر مدلها است.