سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهو ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود گرایش اکتشاف معدن
علی مرادزاده – استاد دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک،
رضا قوامی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
فرهاد صادق زاده – مهندس شرکت نفت و گاز اروندا

چکیده:

مهمترین روش تخمین پارامترهای الاستیکی دینامیکی سنگ یا سازند، استفاده از نگار صوتی است. خروجی نگار صوتی، مانند نگار DSI زمان گذر سرعت موج های فشاری، برشی و استنلی است. با خروجی حاصل از نگارهای صوتی میتوان ضرایب الاستیکی دینامیکی سنگ را که یکی از مهمترین خصوصیات فیزیکی مخازن یا سازندهای حفاری شده میباشد تخمین زد. با دانستن خصوصیات فیزیکی مخزن، میتوان برخی از پارامترهای مهم مخزن مانند فشار مخزن در هنگام استخراج و همچنین پایداری دیواره چاههای حفاری شده در درون مخازن را بررسی کرد. برای بدست آوردن خصوصیات الاستیک سازند سرعت موج فشاری، موج برشی و چگالی پارامترهای ضروری میباشند. نگار DSI تنها نگاری است که از روی آن میتوان سرعت موج برشی را به صورت مستقیم محاسبه کرد. در صورتی که نگار DSI موجود نباشد میتوان سرعت موج برشی را با استفاده از روابط تجربی ارائه شده توسط متخصصین چاهنگاری و در برخی مواردی از طریق شبکههای هوشمند تخمین زد. در این راستا، هدف از مقاله حاضر، استفاده از نگارهای چاه و روشهای هوشمند مانند SVM برای تخمین سرعت موج برشی در تعیین پایداری دیوارهی چاههای حفاری شده در یکی از میدان نفتی جنوب کشور ایران میباشد. به این منظور با در نظر گرفتن دادههای چاه نگاری سرعت موج برشی برای بخش مخزنی با استفاده از روابط تجربی و ماشین برداری پشتیبان تخمین زده شد.