سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عفت علاسوندزراسوند – دانشجوی کارشناسیارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
حمیدرضا فولادمند – استادیار آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

تعیین منحنی مشخصه آب خاک از طریق اندازهگیریهای مستقیم با توجه به عملیات صحرایی و آزمایشگاهی مربوطه بسیار پرهزینه، وقتگیر و مشکل است. بههمین دلیل محققین به دنبال مدلهایی هستند که بتوانند میزان رطوبت را از طریق برخی خصوصیات خاک که دسترسی به آنها آسانتر است تخمین بزنند. از طرفی نقص عمده در مدلهای پیشین تعداد ورودیهای فراوان و پیچیدگی آنها می باشد. در این راستا پژوهشی با هدف رفع این نقیصه جهت تخمین منحنی مشخصه آب خاک از خصوصیات سهل الوصول خاک با استفاده از یک مدل رگرسیونی تک متغیره انجام شد. مدل تک پارامتری گرگسون و همکاران که به صورتGHM نشان داده می شود براساس منحنی مشخصه آب خاک بااشل لگاریتمی به صورتlny=a+blnθمیباشد. در این رابطه بین دو پارامترb و a یک همبستگی قوی و منفی وجود دارد. این دو پارامترتوسط رابطهa=p+qb بهم ربط داده میشوند. با ادغام دو رابطه قبل مدل مذکور بصورتlny=p+b(q+lnθبدست میآید که در آن q و p ضرایب رگرسیونی بوده و برای خاک مورد نظر مقدار معلومی دارند و تنها پارامتر مجهول در این رابطهb خواهد بود