سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام عدالتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
حمیدرضا فولادمند – استادیار ابیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مریم منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

منحنیدانه بندی خاک یکی از پرکاربردترین منحنی های موجود در فیزیک خاک می باشد از سالها پیش محققان در پی یافتن روابطی برای تخمین منحنی دانه بندی خاک بوده اند از مدلهای ارائه شده برای بدست اوردن منحنی دانه بندی خاک می توان به روشهای هاورکمپ و پارلانگ ۶ ، کولف و همکاران ۷ ، ویبال ، فردلاند و همکاران ۴ ، ونگونختن ۹ ، ژانگ و همکاران ۱۰ ، اسکگز وهمکاران ۸ ، گیمنز و همکاران ۵ و فولادمند و سپاسخواه ۳ اشاره کرد دراین تحقیق ۴۰ نمونه خاک از استان فارس جمع اوری شدهاست و مقادیر درصد شن و رس و سیلت و میانگین و انحراف معیار هندسی قطر ذرات تعیین گردیده است سپس از این تعداد خاک ۳۰ نمونه برای واسنجی و ۱۰ نمونه برای ارزیابی انتخاب شده است و به وسیله ی برازش مدل ویبال بر داده ای تجربی معادلاتی برای تخمین منحنی دانه بندی ارائه گردیده است. پس از آن با استفاده از معادلات بهدست امده منحنی خاک های مورد ارزیابی رسم شده تا دقت معادلات مذکور تعیین گردید. با توجه به شاخصهای مورد بررسی معادلات بدست امده دارای دقت قابل قبولی در تخمین منحنی دانه بندی می باشند.