سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نخبافی – کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
رضاقلی اجلالی – استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز

چکیده:

علم زمین آمار در تخمین مکانی متغیرهای با ساختار فضایی کاربرد نوینی در تخمینهای مهندسی یافته است. مقاومت مجاز خاک زیر پیهای سازهای پارامتربسیار مهم در طراحی محسوب میشود که تعیین آن مستلزم انجام آزمایشات محلی و آزمایشگاهی و تحلیلهای ویژه است. این موضوع هم از نظر زمانی و هم از نظر اقتصادی در فرایند طراحی سازهها میتواند مسئلهساز باشد. در این مقاله با توجه به احتمال وجود ساختار فضایی در آمار موجود در ارتباط با مقاومت خاک و بهرهگیری از نرمافزار مدل مناسب تخمین مکانی زمین آماری تهیه و ارائه میگردد. به منظور ارزیابی مدل تهیه شده از معیار RMSE استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشاندهنده کارایی بسیار زیاد مدل زمین آمار در تخمین مکانی مقاومت زمین در محدوده مطالعاتی میباشد.