سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم سلیمانی – کارشناسی دانشجوی ارشد زمی نشناسی مهندسی دانشگاه اصفهان، اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار زمی نشناسی مهندسی دانشگاه اصفهان، اصفهان
محمد هفتانی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی
ابوالفضل مهینراد – شرکت مهندسی اشتوکی پارس تهران

چکیده:

تعیین مقاومت تود هسنگ درز هدار بخشی مهم و چالش برانگیز در تود هسنگ و مهندسی سنگ است. در این مقاله رو شهای تجربی موجود برای تخمین مقاومت فشاری ت کمحوره تود هسنگ درز هدار ارزیابی و مورد بررسی قرار گرفته که شامل رو شهایی بر اساس طبق هبندی تود هسنگ و شاخص کیفی سنگ هستند. بررس یها نشان میدهند که رو شهای تجربی مختلف، ممکن است تخمی نهای بسیار متفاوتی را حاصل کنند. در بسیاری از موارد شاخص کیفی سنگ RQD) تنها داده موجود برای توصیف ناپیوستگیهای تود هسنگ است، در این مقاله یک رابطه جدید برای تخمین مقاومت تود هسنگ درز هدار بر اساس RQD توسع هیافته است. با وجود گستردگی کاربرد RQD محدودی تهایی موجود در محاسبه آن منجر به تلاش محققین بسیاری در جهت رفع این مشکلات شده است. در این راستا، روش تراکم وزنی درزه (Weighted Joint Density- WJD ب هعنوان روشی جایگزین، جهت کاهش محدودی تهای محاسبه RQD مطرح شده است. در این تحقیق نتایج آزمای شهای بارگذاری صفحهای به علاوه مغزههای حاصل از ۲۰ موقعیت از ساختگاه سد بختیاری برای تخمین مدول دگرشکلی تود هسنگ استفاده شده است.