سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا شاه وردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه ا
اکبر قاضی فرد – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
همایون صفایی – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
مجتبی محمدی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

تخمین مقاومت برشی ناپیوستگی ها یکی از مهم ترین مسائل در تحلیل پایداری شیروانی ها و سایر سازه هایی که در سنگ ها احداث می شوند، می باشند. تعیین دقیق پارامترهای مقاومتی توده سنگ با روش های آزمایشگاهی و صحرایی، به دلیل هزینه بالا و شرایط نامساعد صحرایی با محدودیت هایی روبه رو می باشد.ازاین رو استفاده از روش های تجربی ترجیح داده می شود. در این پژوهش، به دلیل محدودیت در تهیه مغزه های سنگی و شرایط صحرایی نامناسب، پارامترهای مقاومت برشی توده سنگ ترانشه کنارگذر خوانسار با معادله بارتون – چوبی و نرم افزار ROCK- Lab تخمین زده شد. نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر، تطبیق خوبی را نشان می دهد.