سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید امیدی ارجنکی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
اسعد مدرس مطلق – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه
پرویز احمدی مقدم – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

محاسبه سطح خارجی محصولات کشاورزی اهمیت زیادی در مراحل پس از برداشت و فراوری آنها دارد. سطح خارجی میوه ها یکی از .یژگی مهم در مطالعه خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی است. همچنین محاسبه این ویژگی در علومی از قبیل فیزیولوژی رشد، مطالعات حشره شناختی و بیماری شناختی گیاهی نیز موثر است. با این حال، اندازه گیری مستقیم این ویژگی مشکل، غیر دقیق و تخریبی است. هدف این تحقیق ارائه روشی بر مبنای تکنیک پردازش تصویر برای محاسبه غیر تخریبی سطح خارجی میوه های کشیده و استوانه ای شکل ( به طور موردی کدو سبز یا کدوی تابستانی) است. در این ازمایش ، برای ارزیابی دقت مدل تعداد ۴۰ نمونه کدوبطور جداگانه بررسی گردید. نمونه های مورد آزمایش دارای شکل منظم و استوانه ای بوده و حجم آنها حول محور مستقیمی، تقریبا یکنواخت پخش شده بود. همچنین برای مقدار سنجی دقت کار، مقدار مساحت پوست کدو ها نیر توسط پردازش تصویر بعد از پوست کنی، توسط اسکنر و همان شرایط و الگوریتم پردازش تصویر بدست آمد. نتایج نشان داد که روش ارائه در این تحقیق دارای دقت و سرعت مناسب در تخمین مساحت خارجی محصولات استوانه ای شکل می باشد. نتایج نشان داد که دقت مدل ارائه شده در این آزمایش ۹۷/۴۴۴% م یباشد. همچنین کل زمان مورد نیاز برای تخمین مساحت هر محصول ( گرداندن محصول و پردازش تصویر) حدود ۵ ثانیه می باشد.