سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم فاتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، اکتشاف، پردیسدانشکده های فنی، دا
غلامحسین نوروزی – دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین پارامترهای مربوط به تودههای مغناطیسی مانند مرز توده، جهت شیب و مقدار آن از اهداف پردازش دادههای مغناطیسی میباشند. در این مقاله بر اساس زاویه تتا، روابطی برای تخمین مقدار شیب تودههای مغناطیسی (کنتاکت و دایکنازک) ارائه شده است. این روش تنها از مشتقات مرتبه اول میدان مغناطیسی استفاده میکند و بدون نیاز به اطلاعاتی درباره عمق تودهها، که معمولا اکثر روشها برای تخمین شیب توده به آن نیازمندند، شیب توده را تخمین میزند. به منظور تعیین جهت شیب توده و تخمین دقیق مرز تودهها فیلترهای مشتق قائم، کسینوس زاویه تتا و سیگنال تحلیلی معرفی شدند.موقعیت ماکزیمم سیگنال تحلیلی تعمیم یافته به شیب توده بستگی نداشته و با استفاده از آن میتوان به طور دقیق مرز تودههای شیبدار را تخمین زد. مشتق قائم در جهت مخالف شیب توده مقدار منفی نشان میدهد و از آن میتوان جهت تعیین جهت شیب توده استفاده کرد. روشها و روابط ارائه شده بر روی دادههای مغناطیسی مصنوعی و دادههای واقعی کانسار آهن علیآباد واقع در استان زنجان اعمال شد. شیب تخمینی توده علیآباد در پروفیل بررسی شده ۵۰ درجه به سمت شمال میباشد و نتایج حفاریهای اکتشافی شیب ۵۵ درجه به سمت شمال را برای این توده نشان میدهند