سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم سلیمانی – کارشناسی دانشجوی ارشد زمی نشناسی مهندسی دانشگاه اصفهان، اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار زمی نشناسی مهندسی دانشگاه اصفهان، اصفهان
محمد هفتانی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی
ابوالفضل مهینراد – شرکت مهندسی اشتوکی پارس تهران

چکیده:

مدول تغییرشک لپذیری تود هسنگ، مه مترین پارامتر ورودی در طراحی پروژ ههایی از جمله سدها، تون لها و مغارهای عظیم زیرزمینی در تمام آنالیزهای رفتاری تود هسنگ است. آزمایشات صحرایی برای تعیین این پارامتر به طور مستقیم وقت گیر و هزینهبر است. تعیین این پارامتر برای تود هسنگ از جمله مسائل پیچیده در مکانیک سنگ است که احتیاج به تجربه زیاد و استفاده از قضاوت مهندسی دارد. در حال حاضرRQD توسط محققین بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و کاربردهایی بسیاری از آن در محاسبه پارامترهای ژئومکانیکی ارائه شده است و همچنین برخی از محققین مدول دگرشکلی تود هسنگ را با استفاد هاز مقدارRQD محاسبه کردهاند که با توجه به محدودی تهای موجود در محاسبهRQD در اعتبار چنین روابطی نیز تردیدهای جدی وجود دارد. از این رو با وجود گستردگی کاربردRQD محدودی تهای موجود در محاسبه آن منجر به تلاش محققین بسیاری در جهت رفع این مشکلات شده است. در این راستا، روش تراکم وزنی درزه Weighted Joint Density WJD ب هعنوان روشی جایگزین، جهت کاهش محدودی تهای محاسبه RQD مطرح شده است.