سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جبارعلی ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی را هآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد خورده بینان – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
مسعود پلاسی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
سعید محمدزاده – استادیار دانشکده مهندسی را هآهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مدول بستر ریل یکی از پارامتر های مهم در طراحی بهینه خط است که با توجه به اجزای تشکی لدهنده خط بالاستی تعیین م یشود. ش ناخت رفتار بستر خط راه آهن تحت ش رایط مختلف و بر روی زیرسازی بامشخصات پیچیده امری لازم و مفید اس ت. مش خصات فنی و هندسی زیرس ازی خط م یتواند بر مدول بستر ریل نقش بسزایی را ایفا کند. مروری بر تحقیقات اخیر در را هآه نهای کشور های مختلف دلالت براهمیت شرایط سیستم حائل ریل برنتایج تحلیل ریل دارد. در این تحقیق اهمیت تأثیر تغییر مشخصات اجزای زیرسازی ریل بر تعیین مدول بستر ریل به عنوان یکی از پارامتر ها در تحلیل و طراحی سیستم را هآهن دردو قس مت تحلیل عددی و تس ت میدانی مورد بررس ی قرار م یگیرد،برای این مهم ابتدا خطوط بالاستی راه آهن در محدوده مش خصات هندسی و فنی مد لس ازی می گردد سپس برای کنترل صحت مدل سازیبه کمک تس ت میدانی انجام ش ده قبلی مدل کالیبره می شود و براس اس طبقه بندی اجزای سیستم خطوط مختلف، مدل به روش المان محدود تحلیل می گردد، در پایان نمودا رها و جدول هایی برحسب ضخامت لایهبالاست و نوع بستر جهت تعیین و کنترل مقدار مدول بستر ریل و نیز تخمین نشست ریل برای انواع شرایط خطوط راه آهن ارایه می ش ود که با توجه به آن در طی س یکل عملیات زیرکوبی و پایدارسازی در دورهبهره داری، رفتار خط در محدوده رفتار تیر بر روی بستر الاستیک حفظ و از زوال خط جلوگیری می گردد وهمچنین ضمن بهره برداری بهینه، ایمنی و عمر خط افزایش می یابد.