سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نقوی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی
الهام مریانجیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی
محمدرضا ملکی جوان – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی
بهمن بهلولی – دانشیار گروه زمین شناسی مهندسی

چکیده:

مدول الاستیک Em یکی از مهمترین پارامترهای مکانیکی توده سنگ می باشد که برای طراحی سازه های سنگی حفاری پوشش شیب سنگی و … مورد نیاز است دقیق ترین راه بدست آوردن مدول الاستیک انجام آزمایشات برجا است که بسیار زمان بر و پرهزینه می باشد درنتیجه یک سری روابط تجربی برپایه سیستم های طبقه بندی سنگ مخصوصا طبقه بندی RMR ارائه شده که این پارامتر را تخمین می زنند این سیستم ها طبقه بندی به تغییرات سیستم و فاصله داری درزه ها حساس نیستند دراین مقاله مدول الاستیک توده سنگ اطراف تونل با روش عددی برای محیطهای با یک و دو دسته درزه با فاصله داری و شیبهای متفاوت محاسبه شده است روش کار بدینصورت است که ابتدا محیط ناپیوسته با پارامترهای سنگ بکر و درزه ها مدل شد و میزان جابجایی ها در اطراف تونل بدست آمد سپس همین جابجایی ها در محیط پیوسته اعمال شده و از روی آن مدول الاستیک در محیط پیوسته بدست آمد.