سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی موسوی – دانشگاه زنجان
رضا نوروزیان – دانشگاه زنجان
سعید جلیل زاده – دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تبدیل موجک پیوستهCWT) مدهای نوسانی الکترومکانیکی فرکانس پایین سیستم قدرت به صورت به هنگام شناسایی میشوند. به این منظور از دادههای به هنگامی که از واحد های اندازه گیری فازوریPMU)نصب شده در نقاط مختلف شبکه به واحد کنترل مرکزی ارسال شده، استفاده شده است. تبدیلموجک پیوسته با توجه به این که یک تبدیل در حوزه زمان- فرکانس است به خوبی اطلاعات زمانی و فرکانسیرا حفظ می کند ، بنابرین می توان فرکانس و میرایی نوسانات را از آن استخراج کرد. خاصیت چند رزولوشنی که تبدیل موجک دارد آن را از سایر تبدیلات مشابه نظیرتبدیل فوریه زمان کوتاهSTFT)متمایز می کند. در اینجا این روش بر روی دو سیستم قدرت چهار ماشینه دوناحیه ای و شش ماشینه سه ناحیه ای و داده های اندازه گیری شده واقعی توسط واحدهای انداز هگیریفازوری از سیگنال توان خطMalin-Round Mountainدر شبکه غربی ایالات متحده آمریکا در حین وقوع خاموشی ۱۰ آگوست سال ۱۹۹۶ ، پیاده سازی شده است. نتایج حاصل به منظور ارزیابی کارایی روش ، با نتایج بدست آمده از تحلیل پرونی بازگشتی و آنالیز سیگنال کوچک سسیستم مقایسه شده است.