سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید راستی – محقق شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران
مهدی کرباسیان – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
احمدرضا اسداللهی – محقق شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

چکیده:

پیاده سازی مهندسی قابلیت اطمینان درساخت و تولیدمحصولات با تکنولوژی پیشرفته نقش حیاتی دارد و ازجمله الزامات می باشد جاری سازی این رویکرد باعث افزایش قابلیت اطمینان درفازهای مختلف طراحی ساخت و تولید محصول می گردد این مقاله ابتدا بلوک دیاگرام کارکردیکل دوربین طراحی وسپس با توجه به اهمیت و احتمال خرابی بیشتر زیرسیستم الکترونیک نسبت به سایر زیرسیستمهای مکانیک و اپتیک بلوک دیاگرام تفصیلی بخش الکترونیک طراحی شده است سپس براساس استاندارد MIL-217 قابلیت اطمینان هرکدام از اجزا محاسبه و درنهایت قابلیت اطمینانکل محاسبه می گردد درنهایت قابلیت اطمینان و متوسط عمر هریک از زیرسیستمها و درنتیجه کل سیستم محاسبهشده است.