سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریستینه مانوک خداوردیان –
حمید سلطانیانزاده –

چکیده:

ردیابی م سیرهای فیبرهای عص بی در واکسله ایی شامل فیبرهای متقاطع با جهتها ی مختل ف، یکی از مهمت رین مشکلات در رد ی ابیفیبرهای عص بی بافت س فید مغز با استفاده از دادههای تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشاری (DT-MRI)میباش د. بای د توجه داشت که داد ههای تص ویربرداری تش دید مغنا طیسی انتشا ری دار ای تو زیع فوق نرمال م یباشند. بنابراین به منظور حل ا ین مشکل، میتوان از تح لیل مؤلفههای مستق ل س ریع بر ای تج زیه سیگنالهای تش دید مغنا طیسی در واکسله ایی که دار ای فیبرهای متقاطعند استفاده کر د. در این مقاله به منظور بهبود م سیرهای فیبرهای عص بی بازسا زی شده، ب هجای استفاده از روش معمول Streamline از روش Tensor deflectionاستفادهشدهاست. نتایج حاکی از بازسازی بهتر نسبت به روشهای پیشین است.