سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی رمضانی اعتدالی – دانشجویان دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
بهنام ابابایی – دانشجویان دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت –
عبدعلی ناصری –

چکیده:

در نیشکر در ایران در استان خوزستان کشت می گردد که علاوه بر دمای بالا از آب کافی نیز بهره مند است . نیشکر نیاز آبی نسبتاً بالایی دارد و همیشه تامین آب مورد نیاز گیاه یکی از مهمترین عوامل در انتخاب منطقه برای کشت آن می باشد . از طرفی در توسعه ریشه تمام گیاه ان به خصوص نیشکر عامل محدود کننده عمق سطح ایستابی است . در مناطق فاقد زهکش مناسب، سطح ایستابی عامل محدودکننده ای در دستیابی به میزان محصول قابل قبول است . حتی در مناطقی که شبکه زهکشی احداث شده است عملکرد سیستم زهکشی و نوسانات سطح ایستابی بر عملکرد محصولات زر اعی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق میزان تاثیر ۵ پارامتر رقم، سن، شوری، عمق آب آبیاری و سطح ایستابی بر عملکرد ۷۱ مزرعه نیشکر در واحد میرزاکوچکخان مورد بررسی قرار گرفت. برای نوسانات سطح ایستابی از شاخصSum of Excess Water) SEW80 وبرای شوری از می انگین شوری استفاده شد . برای تخمین عملکرد از رگرسیون خطی چندگانه به عنوان یک نوع رگرسیون پارامتری و روش نزدیکترین همسایه(k-NN به عنوان یک روش رگرسیون ناپارامتری استفاده شد . در هر دو مدل از اطلاعات مزرعه برای شبیه سازی و اطلاعات ۲۱ مزرعه برای ارزیابی ا ستفاده شد . نتایج تفاوت چندانی را بین این دو روش (در صورت استفاده صحیح ) در تخمین عملکرد نشان نداد . به طوری که مقادیرR2در دو روشk-NN با ۸ همسایگی و رگرسیون خطی چندگانه به ترتیب ۰/۳۲۷ و ۰/۳۲۹ و مقدار EF کارآیی مدل ) به عنوان شخص آماری مهم دیگر به ترتیب ۰/۳۰۴ , ۰/۳۰۲ بود . پایین بودن کارآیی مدل سازی در تخمین عملکرد در این تحقیق به علت استفاده از چند پارامتر تاثیرگذار بر عملکرد و نادیده گرفتن بسیاری از پارامترهای موثر دیگر است . همچنین در صورتی که تعداد همسایگی ها در روشk-NN به درستی انتخاب نشود از دقت مدل سازی کاسته خواهد شد