سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان امامی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی- تهران – شرکت مشانیر-بخش سیویل و هیدر
محسن هواوند آقایی – کارشناس مهندسی عمران- تهران – شرکت مشانیر-بخش سیویل و هیدرولیک

چکیده:

جریانهای رویه ای در سرریزهای پلکانی به دلیل زبری قابل قیاس پلههای بستر نسبت به عمق معمول جریان، دارای آشفتگی شدید قائم می باشد . که به تبع آن ورود هوا از سطح و در نهایت جریان دو فازی آب و هوا را در پی خواهد داشت. برآورد مقدار سرعت و عمق جریان بر روی سرریز پلکانی به جهت شناخت جریان و تعیین پارامترهایی مانند شاخص کاویتاسیون باتوجه به پیچیدگی جریان دو فازی و تلاطم شدید، یکی از مباحث مورد پژوهش است.در این خصوص روابط زیادی توسط محققین ارائه گردیده است که برخی از این روابط به دلیل روش های مختلف اندازه – گیری، اندازه مقیاس، محدوده دبیهای اندازهگیری و نهایتاً شرایط مرزی متفاوت در نظر گرفته شده دراین تحقیقات ، نتایج دارای پراکندگی و تفاوت محسوس بوده است.در این مقاله نتایج حاصل از مدل فیزیکی شوت پلکانی ساخته شده سد ژاوه توسط موسسه تحقیقات آب با مقیاس ۱/۲۵ و به ازای دبیهای سیلاب با دوره بازگشت ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ و PMF با نتایج حاصل از روابط معادلات تجربی ارائه شده توسط سایر محققان مقایسه گردیده است، مقایسه بین نتایج بدست آمده، بیانگرهمپوشانی و نشانگر انطباق مناسب بین نتایج حاصل از روابط تجربی و نتایج ازمایشگاهی می باشد.