سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران ولدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید آقاجانی – هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
شاهو ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تخمین عمق تودههای زیرسطحی یکی از اهدافی است که در روشهای ژئوپتانسیل )میدان پتانسیل( مورد توجه است. برای تفسیر دادههای میدان پتانسیل روشهای مختلفی وجود دارد از جمله این روشها، روش اویلردیکانولوشن و روش تصویرسازی پارامترهای توده است که به در تخمین عمق آنومالی مورد نظر استفاده می شود. هدف از مقاله حاضر استفاده از دو روش تصویرسازی پارامترهای توده و اویلر دیکانولوشن جهت تخمینعمق آنومالیهای مغناطیسی می باشد. برای این منظور ابتدا این دو روش، روی یک مدل مصنوعی به کار گرفته شد. سپس بر روی دادههای مغناطیسی منطقه اجت آباد سمنان اعمال گردید. نتایج حاصل از این دو روش بانتایج سایر روشهای بکار رفته در مطالعات قبلی مقایسه گردید. نتایج نشان میدهد که کانسار مذکور از ریشه و ذخیره زیادی برخوردار نیست.