سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرشاد صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایر
ابراهیم جباری – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

تخمین آبشستگی در پایین دست سرریزها یکی از مسائل مهم مهندسی هیدرولیک م یباشد. در این مطالعه با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی،درختان رگرسیون و دسته بندی ،الگوریتم M5 و یک مدل ترکیبی و با استفاده از داد ههای میدانی، پی شبینی عمق آبشستگی در پایین دست این نوع سرری زها انجام شده است. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی ارائه شده در مقایسه با دیگر مدلها دقت بیشتری در پی شبینی عمق آبشستگی دارد.