سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرشاد صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایر
ابراهیم جباری – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

تخمین آبشستگی در پایین دست سرریزها یکی از مسائل مهم مهندسی هیدرولیک می باشد. در این مطالعه با کاربرد شبکه افزایشی درخت های رگرسیونی، و رگرسیون تطبیقی چند متغیره توابع اسپلاین و فرمو لهای تجربی وو، ورونزه – B ، سوفرلک ، اینس و با استفاده از داده های با بعد آزمایشگاهی سرریز جام پرتابی، عمق آبشستگی در پایین دست این نوع سرریزها تخمین زده شده است. در بین فرمولهای تجربی، رابطه و…. بالاترین دقت را داشته، ودر نهایت شاخص های آماری نشان داد که مدل رگرسیون تطبیقی چند متغیره توابع اسپلاین با بالاترین ضریب همبستگی ۰٫۹۶۷ = R بهترین عملکرد را در بین مدلهای ارائه شده در تحقیق حاضر دارد.