سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه نصرتی کاریزک – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی،
سیدعلیرضا موحدی نایینی – دانشیار گروه خاکشناسی
ابوطالب هزارجریبی – استادیار گروه آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قربانعلی روشنی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ظرفیت تبادل کاتیونی از مهمترین ویژگیهای شیمیایی خاک است که توانایی خاک را برای جذب و رهاسازی عناصر غذایی مورد نیازگیاه و نگهداری آب در خاک نشان میدهد و شاخص خوبی برای کیفیت و بهرهوری از خاک میباشد. ولی اندازهگیری آن دشوار، وقتگیر و پرهزینه است. هدف از این تحقیق، بررسی امکان برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاک از روی برخی خصوصیات فیزیکو-شیمیایی زودیافت خاک است. بدین منظور ۹۷ نمونه خاک از مناطق اطراف شهرستان گرگان نمونه برداری شد و ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد رس، درصد سیلت، درصد شن، درصد ماده آلی، درصد آهک، جرم مخصوص ظاهری، جرم مخصوص حقیقی، EC و pH هر یک از نمونهها بهطور جداگانه اندازهگیری و میانگین هندسی قطر ذرات هر نمونه نیز محاسبه گردید. سپس از روابط همبستگیخطی و توانی برای برآورد CEC استفاده شد. نتایج نشان داد که دو پارامتر درصد رس و میانگین هندسی قطر ذرات برای برآورد CEC خاک پارامترهای مهمی میباشند