سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمد گیوه چی – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

سرریزهای جانبی به عنوان یک سازه انحرافی در رودخانه ها و کانال ها مورد استفاده قرار میگیرد جهت بررسی عملکرد سرریزها و تخمین دبی عبوری از روی آنها نیاز به تعیین ضریب آبگذری می باشد از مهمترین نکات قابلتوجه در بحث این سازه ها تخمین صحیح میزان دبی عبوری می باشد که تاکنون محققین بیشماری براسا محدوده مشخصی از متغیرهای انتخابی به بررسی این موضوع پرداخته و روابط گوناگونی را در شرایط مختلف ارائه نموده اند دراین تحقیق براساس اطلاعات آزمایشگاهی موجود با استفاده از شبکه عصبی و سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی به تخمین ضریب گذردهی سرریزهای جانبی مایل پرداخته شده است جهت آزمون دقت پیش بینی نتایج شبکه عصبی مصنوعی از ۹۰ درصد داده ها به عنوان نمونه آموزشی و از ۱۰ درصد دیگر به عنوان داده های آزمایشی اعتبار سنجی استفاده شده و برای سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی ۷۰ درصد داده ها برای آموزش و ۳۰ درصد برای اعتبار سنجی استفاده شده است.