سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا عباسی برزکی – دانشجوی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد
رضا اسلاملوئیان – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین پژوهش هدف تعمیم یک رابطه خصوصیت ساختاری کمی QSPR جهت تخمین هیدروکربن ها برمبنای توصیف کننده های مولکولی است که ازمجموعه ای از ۲۸۸ داده ی ۳۲ هیدروکربن استفاده شد هاست برای انتخاب بهترین توصیف کننده ها از روش ژنتیک الگوریتم انتخابگر متغیر GA-MLR استفاده شد که درنهایت پنج توصیف کنندها ز یک مجموعه ۱۱۱۹ تایی از توصیف کننده ها انتخاب شدند جهت انتخاب توصیف کننده های بهینه از ضریب همبستگی R2 به عنوان تابع هدف استفاده شد مقدار R2 برای GA-MLR برابر ۰/۹۴۳۲ بدست آمد پس ازانتخاب زیرمجموعه ی بهینه توصیف کننده ها جهت آنالیز رفتارغیرخطی ضریب نفوذهیدروکربن درمواجهه با این توصیف کننده ها از سیستم استنتاج تطبیقی فازی عصبی ANFIS و شبکه عصبی مصنوعی RBF ( RBF NN استفاده شد که درنهایت مقادیر R2 برای آنها به ترتیب برابر ۰/۹۷۲۳و ۰/۹۸۶۸ بدست آمد.