سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی شوشتری – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
علی پیرنیا – دانشجوی دکترای عمران آب
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن رحیمی شوشتری – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

نظر به اهمیت و حجم عظیم آورد آبی سالانه رودخانه کارون وسعت اراضی آبخور آن مطالعات گسترده ای برروی آن صورت گرفته و نیز پروژه های مختلفی احداث و مورد بهره برداری قرارگرفته اند. فصل مشترک تمامی پروژه های آبی میزان آورد رودخانه و پروفیل سطح آب است بدلیل خطاهای موجود در وسایل اندازه گیری ایستگاه های آبسنجی بهترین روش برای براورد دبی های سیلابی و بویژه دبی های حداکثر لحظه ای، روشهای هیدرولیکی می باشند در روشهای هیدرولیکی یکی از عوامل موثر بر میزان دبی محاسباتی ضریب مقاومت مانینگ بوده که نظر به اهمیت تاثیر این پارامتر در تعیین سرعت جریان و برآورد میزان دبی و ارتفاع سطح آب تعیین مقدار مناسب این ضریب گویایی شرایط واقعی بستر می باشد و در افزایش دقت نتایج محاسباتی هیدرولیکی موثر است. دراین راستا بمنظور بررسی و تعیین مناسب ترین ضریب زبری ایستگاه های هیدرومتری واقع در بخشی از حوضه ابریز کارون بزرگ در حد فاصل دو ایستگاه هیدرومتری اهواز و فارسیات مورد بررسیقرار گرفت و با استفاده از نرم افزار mike11 و کالیبره کردن آن برای بازه مورد نظر به تخمین ضریب زبری دریان بازه پرداخته شد.