سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
مهدی موسوی – دانشیار دانشگاه تهران
مجید طارمی – کارشناس عمران

چکیده:

عوامل مختلفی از قبیل خواص هندسی و فیزیکی سلول، خواص محیط پیرامون و همچنین تکنیکهای نصب بر روی نتایج حاصل از سلول فشارسنج در محیط های خاکی موثر هستند. به علت اختلاف در صلبیت سلول و محیط، توزیع تنش طبیعی در محیط دستخوش تغییرات م یشود. از سوی دیگر ساخت سلولی با سختی یکسان با محیط بسیار دشوار است. در یک سلول فشار، مقدار نزدیکی تنش کل انداز هگیری شده با مقدار وافعی فشار، با استفاده از ضریب ثبت بیان م یشود. این مقدار را م یتوان یا با استفاده از تس تهای آزمایشگاهی و یا از روابط تجربی به دست آورد. در این مقاله تاثیر عوامل مختلف بر روی نتایج حاصل از سلول در زمان نصب، همچون پارامترهای هندسی ترانشه و نسبت تراکم با استفاده از ۸۰۰ مدل عددی سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از انجام مطالعات آماری بر روی نتایج، رابط های چندمتغیره به منظور تخمین ضریب ثبت ارائه شده است. نتایج نشان م یدهند که برای اخذ ضریب ثبت نزدیک به یک بهتر است عرض ترانشه نصب زیاد و عمق آن کم باشد. همچنین شیب کمتر دیواره ترانشه اثر بهتری بر روی ثبت واقع یتر نتایج م یگذارد. ضمنا ایجاد تراکم بالا در خا کهای پوشاننده سلول نیز اثر موثری بر ثبت نتایج واقع یتر دارد