سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامی کایوسی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف محاسبه ضریب تشت تبخیر Kp ایستگاه سینوپتیک گرگان در استان گلستان با استفاده از داده های تشت و همچنین براورد ان با ۷ روش تجربی شامل Snyder (1992) ،Snyder (1992) ،Cuenca 1989 اصلاح شده، Abdel-Wahed and Snyder (2008) Allen et al. (1998) ،Orang (1998) ،(۱۹۹۵) Pereira et al. و مقایسه این دو با یکدیگر صورت گرفته است. نتایج نشان داد که به دلیل خطای زیاد در قرائت و ثبت مقادیر روزانه تبخیر از تشت Kp بیشتر ار یک می باشد. این در حالی است که مقدار این ضریب برای شرایط مختلف بین ۰/۳۵ تا ۰۸۵ گزارش شده است و ۷ روش فوق نیز مقدار Kp را در ایستگاه مورد بررسی بین ۰/۴۵ تا ۰/۹۵ براورد می کنند . Kp در ماه های پر باران سال اغلب بیشتر از یک بدست امد. بررسی ها نشان داد که در بسیاری از موارد دیده بان ایستگاه مقدار بارندگی را به میزان کاهش سطح اب تشت در اثر تبخیر اضافه نکرده است. این امر موجب گردید که مقدار تبخیر کمتر از حد واقعی ثبت شده و نتیجه مقدار Kp بیشتر از حد واقعی ان براورد گردد. در مجموع می توان نتیجه گیری نمود که استفاده از داده های روزانه تشت تبخیر جهت براورد ETo به دلیل خطای زیاد در ثبت داده های تبخیر توصیه نمی گردد. در عین حال هر جه دوره زمانی محاسبات بزرگتر باشد ، خطای مثبت و منفی یکدیگر را پوشش داده و در نتیجه Kp منطقی تر می گردد و براورد ETo به روش تشت دقیق تر خواهدبود. نتایج نشان داد که استفاده از معادله های تجربی جهت براورد Kp و نهایتا محاسبه ETo منجر به فرو براورد این پارامتر می گردد. در عین حال روش Snyder 1992 نزدیکی بیشتری با Kp حاصل از داده های تشت دارد.