سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کاظمیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنان-گروه مهندسی مکانیک
نادر رهبر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان – گروه مهندسی مکانیک
جواد ابوالفضلی اصفهانی – دانشگاه فردوسی مشهد – گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

انتقال حرارت و جرم درون اب شیرین کن خورشیدی بیشتر ناشی از پدیده جابجایی دورن محفظه آب شیرین کن می باشد. در این مقاله جابجایی طبیعی درون یک اب شیرین کن خورشیدی ساده با دماهای متفاوت در بالا و پایین بررسی شده است. برای این کار از یک روش عددی بر مبنای روش حجم محدود جهت گششته سازی معادلات ناویراستوکس که با معادله انرژی کوپل شده اند استفاده گردیده است. کد استفاده شده برای این منظور به کمک فرتون نوشته شده و از الگوریتن سیمپل جهت ارتباط بین سرعت و فشار در برنامه استفاده شده است. حل مسئله در چهار نسبت منظری متفاوت ۰/۱۷۶ ، ۰/۲۸ ، ۰/۵۸ و ۱ که به ترتیب معادل زوایای ۱۰ ، ۱۵/۶ ، ۳۰ و ۴۵ درجه برای یک اب شیرین کن کتداول می باشند ارائه شده است. همچنین در هر کدام از حالت های مذکور حل مسئله برای ۵ عدد رایلی متفاوت انجام گردیده است. برای هر کدام از ۲۰ حالت فوق عدد ناسلت روی سطح داغ محاسبه گردید و نتایج بصورت نمودارهای ناسلت بر حسب رایلی و نیز ناسلت بر حسب زاویه ترسیم گردیده است. یک فرمول جهت محاسبه ناسلت پیشنهاد گردید که تابعی از زاویه و عدد رایلی می باشد. میزان ماکزیمم خطای فرمول پیشنهادی نسبت به نتایج حل عددی ۸% بود.