سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صغری بردستانی – گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین ریاحی مدوار – گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

تخمین ضریب اصطکاک در لوله ها دربسیاری از مسائل مهندسی آب و فاضلاب مانند توزیع سرعت و تنش برشی فرسایش انتقال رسوب و افت هد اهمیت ویژه ای دارد در تحلیل این گونه مسائل با دانستن ضریب اصطکاک می توان تخمین دقیق تری از آنها بدست آورد. دراین تحقیق به منظور تخمین ضریب اصطکاک در لوله ها از سیستم فازی استفاده گردیده است برای آموزش و تست مدل فازی از دادههای بدست آمده از معادله کلبروک استفاده گردید در روش فازی زبری نسبی لوله و عدد رینولدز متغیرهای ورودی و ضریب اصطکاک متغیر خروجی در نظر گرفته شدهاست عملکرد مدل ارائه شده نسبت به روشهای تجربی با استفادها ز داده های برداشت شده از معادله کلبروک و برمبنای شاخصهای آماری ضریب همبستگی R2 جذر میانگین مجذورات خطا RMSE و میانگین خطای مطلق MAE ارزیابی گردیده اند.