سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا رو ح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

چکیده:

تخمین مناسب و قابل اطمینان پارامترهای هیدرولیکی آبخوان می تواند ما را در مدیریت کاراتر منابع آب های زیرزمینی کمک کند ازمایش پمپاژ آبخوان روش استانداردی برای تخمین خصوصیات هیدرولیکی مختلف سیستمهای آبخوان یعنی قابلیت انتقال T ضریب ذخیره S به روشهای گرافیکی می باشد دراین تحقیق داده های ازمایش پمپاژ زمان – افت در دشت سربیشه با استفاده از مدل های غیرخطی مانند مدل تایس اصلاح شده و مدل نیومن توسط نرم افزار Aquifer Test مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج حاکی از آن است که با توجه به دبی و افت مشاهداتی نهایی استفاده همزمان ازنتایج دو روش منطقی تر به نظر می رسد.