سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدصادق غیاثی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت
محسن کلانتر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت،

چکیده:

افزایش شدید مصرف انرژی، آلودهکنندگی و هزینه صعودی سوختهای فسیلی تمایل بالایی را نسبت به منابع تجدیدپذیر، خصوصاً سیستمهای ترکیبی ایجاد کرده که در این میان نیروگاههای ترکیبی بادی- خورشیدی به علت نقش مکملی که در شرایط آب و هوایی مختلف دارند، سهم عمدهای را به خود اختصاص دادهاند. در این مقاله، ابتدا به برآورد پارامترهای مدل پیشبینیکننده خطی کوتاهمدت تابش خورشید که در نیروگاههای خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرد پرداخته میشود. پساز آن، با استفاده از آنالیز حساسیت شاخصهای مختلف خطا برای نتایج حاصل از پیشبینی مدل خطی، ضرایب بهینه مربوطه محاسبه شده و در گام بعدی، طول مناسب پنجره مدلسازی و مرتبه مناسب مدل انتخاب میگردد. استفاده از آنالیز حساسیت شاخصهای مختلفخطا ضامن دقتنتایج به دستآمده خواهد بود.