سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه کفیل – کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه مازندران
ایمان اسدی ارجنکی – کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

برآورد شیب پایدار درکانا لهای آبرفتی به دلیل کاهش هزین ههای ناشی از فرسایش و رسو بگذاری، همواره مورد توجه مهندسان هیدرولیک بوده است. معادلات موجود از تئوری رژیم برای تعیین شیب پایدار استفاده کرد هاند. این معادلات عملکرد رضایت بخشی را برای شیب، از خود نشان نداد هاند. در این تحقیق با استفاده از داد ههای ۲۸۰ رودخانه در مناطق مختلف، عملکرد شبکه عصبی با روش رگرسیون غیرخطی مقایسه شده و برتری شبکه عصبی در ایجاد نگاشت غیرخطی بین داد هه ای ورودی و خروجی نشان داده شده است. ورود یهای مدل دبی آب، قطر میانه ذرات و پارامتر شیلدز است