سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بابک بابائی راوندی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
رضا روستاآزاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمد سلطانیه – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

روش غشائی تراوش تبخیری در جداسازی آرومای ۲- phenylethanol از عصاره گل سرخ بررسی شد. روابط تئوریساده ای برای محاسبه شار ترکیبات آرومایی غیر قطبی با نقطه جوش بالا مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس داده های تجربی موجود در خصوص تراوش آب از غشاءPDMSتابعیت غیر خطی شار آروما نسبت به فشار ، جریان پائین دستی ترسیم گردید. میزان شارphenylethanol 2- در فشارهای ۵٠٠ تا ٢٠٠٠ پاسکال ناچیز بوده و کمتر از ۱g.m-2h-٠,٢ می باشد. با کاهش فشار جریان پائین دستی به کمتر از ۵٠٠ پاسکال و بخصوص بانزدیک شدن به فشار بخار نرمالphenylethanol که Pa 2-٨ است، شار با شیب بسیار زیادی افزایش می یابد.