سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خردمند – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدحسین مجتهدی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسرار مشهد

چکیده:

درمطالعه حاضر روشهای تحلیلی و عددی برای بدست آوردن سرعت نشت از یک کانال منحنی شکل با یک لایه های زهکش درعمق کم بکار برده شده اند محیط متخلخل همگن و همسانگرد است روش تحلیلی شامل تکنیکهای نگاشت کانفرمال از قبیل تبدیل شوارتز – کریستوفل و هدوگراف سرعت می باشد بدلیل مشکل بودن نگاشت کانفرمال راه حل تحلیلی دقیقی برای سرعت نشت از یک کانال نیم دایره ای در دسترس نمی باشد از طرفی راه حلهای تقریبی توسط روشهای عددی بدلیل در دسترس بودن رایانه های دیجیتال با سرعت بالا در کنار نرم افزارهای تخصصی اهمیت پیدا کرده اند درصورت نداشتن دقت کافی راه حل تحلیلی تخمین مناسی از سرعت نشت را درقالب یک رابطه دقیق ارایه میدهد بنابراین کاربرد روشهای تحلیلی در مقایسه با روشهای عددی ساده تر خواهند بود نتایج نشان میدهد که روش عددی دقت قابل قبولی را درمقایسه با روش تحلیلی دارد و می تواند برای تخمین سرعت نشت از یک کانال دایره ای با شرایط هیدرولیکی مشخص بکاربرده شود.