سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اشرف مکوندی –
سیدمحسن حسین زاده –
پریسا اعتضادی –

چکیده:

عنصر بارش به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تعیین کننده آب و هوای هر ناحیه جغرافیایی محسوب می گردد. این عنصرحیاتی اقلیمی، در دیده بانی های صد سال گذشته تغییراتی در توزیع زمانی و مکانی خود نشان داده است. این کاهش در مناطقی با آب و هوای خشک و نیمه خشک مانند کشور ایران که میانگین بارش سالانه آن برابر ۰۵۲ میلی متر است با افت وخیز و نوسان بالایی همراه بودهاست. لذایکی از مسائل مهم که اغلب در طراحی های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی وجود دارد برآورد اطلاعات در مناطقی که اطلاعات اندازه گیری نشده یا داده مفقود است، می باشد. برآورد اطلاعات توسط روشهای مختلف درونیابی مانند رگرسیون ساده، پل گون تین وزن دهیبر حسب معکوس فواصل، کریجینگ و غیره صورت می گیرد . جهت بررسی تغییرات زمانی و مکانی بارشهای ماهانه ایستگاههای سردکارون ۳ داده های بارش ایستگاههای کلیماتولوژی و باران سنجی استان طی دوره آماری ۳۲ ساله مورد استفاده قرارگرفت بررسی های مدلهای نمودارای اولیه نشان داد که بارش های ماهانه، فصلی، سالانه در تمامی ایستگاهها، نوسانات و تغییرات زمانی و مانی قابل توجهی دارند. تحلیل مکانی بارش نشان می دهد که در فصل پائیز و زمستان مقدار بارش با افزایش ارتفاع ایستگاهها زیادتر می شود . همچنین می توان ایستگاههای منطقه را با در نظر گرفتن عامل ارتفاع و مقادیر بارش به چند ناحیه تقسیم بندی کرد