سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی شاهرخ نیا – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس

چکیده:

ارتباط بین مقدار رطوبت خاک و خصوصیات فیزیکی خاک از مباحث مهم علوم آبیاری می باشد . بسیاری از محققین قبلی در مطالعات خود به این نتیجه رسیده اند که با توجه به پرهزینه بودن روش های آزمایشگاهی جهت تعیین مستقیم ظرفیت زراعی ، نقطه پژمردگی و دیگر عوامل مشابه ، بهتر است از روابطی که مقادیر این ظرایب را به خصوصیات زودیافت خاک ربط می دهد استفاده شود. در تحقیق حاضر ابتدا کارایی روابط ارائه شده توسط کارکانیس که رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم را به رطوبت اشباع موئینگی خاک ربط می دهد ، برای خاک های استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از ۲۵۵ نمونه خاکهای زراعی استان فارس استفاده نمود. بنابراین روابط دیگری با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی و غیر خطی جهت خاکهای استان فارس ارائه که دارای خطای پایینتری نسبت به روابط قبلی بود . خطای تخمین رطوبت ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی دائم با استفاده از روابط به دست آمده بترتیب حدود ۳ و ۲ درصد می باشد.