سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدتقی اعلمی –
لیلا ملکانی –
مهتاب احمدیان –

چکیده:

براورد باررسوبی برای طیف وسیعی ازمسائل طراحی سازه ها ضروری است روشهای معمول آماری براورد چندان دقیقی از مقادیر دبی رسوب و میزان رسوبات حمل شده توسط جریان ارایه نمیدهند بمنظور رفع این مشکل دربراورد باررسوبی رودخانه ها از روش های فراکاوشی نظیر ANNFuzzyANFISGP استفاده می شود دراین تحقیق رسوبات معلق رودخانه اهرچای با استفاده ازروشهای فراکاوشی GP,ANFIS تخمین و با هم مقایسه شده است براساس معیارهای ارزیابی ضریب همبستگی نش – ساتکلیف و میانگین مجذور مربعات خطا مشخص شد که هردو مدل از دقت قابل قبولی برخوردار بوده اند ولی دقت نتایج GP بیشتر از ANFIS بود.