سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – ک عمران ارشناس ، شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد گتوند علیا
رضا ناطقی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی سپاسد، کارگاه سد گتوند علیا

چکیده:

حرارت زایی بتن مهمترین مشکل در بت نریز یهای حجیم به حساب م یاید. حجم زیاد بتن سبب م یشود که تبادل حرارتی بین مغزه بتن و محیط اطراف به کندی صورت پذیرد. اختلاف دما بین مغزه بتن و سطح آن ناشی از فرآیند هیدراتاسیون که گرادیانحرارتی نامیده م یشود موجب بروز تن شهای حرارتی و ایجاد ترک در بتن م یشود که این موضوع به ویژه در هوای سرد اثرات مخرب بیشتری دارد. این مقاله خلاصه تحقیقات صورت گرفته جهت تخمین دمای اولیه بتن حجیم مورد استفاده در سرریز سدگتوند علیا در فصول مختلف و بر اساس شرایط بت نریزی و نوع مصالح است که به کمک مد لسازی تغییرات دمایی در زمانهیدراتاسیون بتن در یک محیط آدیاباتیک مصنوعی صورت گرفته است. به منظور مد لسازی شرایط اجرایی بر اساس ارتفاع ۵ متر روند حرارت زایی مغزه بتن به مدت ۲۸ روز ثبت . لیف تهای بتن با ساخت یک سلول آدیاباتیک مکعب شکل به ضلع ۱شد سپس به کمک استاندارد و میانگین دمای محیط در فصول مختلف برای ۵ سال پیاپی، دمای اولیه بتن در زمان تولید برایجلوگیری از بروز این پدیده محاسبه و ارائه شده است