سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان حاجی پور – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی شریف-تهران ایران
مهدی وکیلیان – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی شریف-تهران ایران
پویا رضایی – دانشکده مهندسی برق-دانشگاه صنعتی شریف-تهران ایران

چکیده:

تخمین تلفاتبی باری ترانسفورمریک مسئله بسیارمهم درمرحله طراحی ترانسفورمرمی باشد. هرگونه خطادرتخمین تلفات بی باری ترانسفورمرپیش ازساخت سبب تحمیل جریمه های اقتصادی به شرکت سازنده می گردد. دراین مقاله باترکیب روش های تجربی وعددی روشی جدیدباتوانایی تحت پوشش قراردادن انوا ع تلفات هسته ترانسفورمر معرفی میگردد. دراین روش درگام اول تمامی تلفات قابل محاسبه هسته ترانسفورمربه وسیله شبیه سازی عددی وباکمک روش المان محدود محاسبه میگردد. شبیه سازی ارائه شده دراین بخش ناهمسانگردی ماده مغناطیسی ،تلفات عمودبرصفحه ورق های هسته ترانسفورمر وسوراخ های یوغ رامدل می سازد. پس ازاین گام سایرمولفه های ضریب ساخت که قابل محاسبه نمی باشد. باحل یک مسئله برنامه ریزی مجذوری وتخمین ضرایب ساخت وفاصله موجود دراتصالات به دست می آیند.بااستفاده ازاین روش بهینه سازی میتوان باگذشت زمان ازشروع تولیدیک ترانسفورمرتخمین تلفات رابااستفاده ازاندازه گیری های جدیدبرروی ترانسفورمرهای کارخانه بهبود بخشید. ازطرفی چون این نتایج مبتنی برتکنولوژی خاص ساخت ترانسفورمردریک کارخانه هستند نتایج ویژه ای مختص همان کارخانه رادربردارندوقابل استفاده برای یک سازنده دیگرنیستنددراین مقاله روش پیشنهادی بررسی شده وسپس بهبوددقت نتایج آن نسبت به روش های موجودبابررسی نتایج اندازه گیری ۵۴نمونه ترانسفومرتوزیع نشان داده می شود.