سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی نعمتی حیاتی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف
محمدمهدی احمدی – دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف
حسین برخورداری – کارشناس ارشد زمین شناسی
کیوان کامرانی – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

سدبتونی دو قوسی شهریار در ۳۶ کیلومتری شمال شرقی شهرستان میانه با هدف رسوب زدایی مخزن سد سفیدرود گیلان کنترل سیلاب و تامین نیاز آبی ۱۲هزار هکتار از اراضی منطقه برروی رودخانه قزل اوزن احداث شده است هدف از مقاله حاضر ارائه کاربرد روش اجزا محدود و تحلیل عددی در تخمین میزان دبی تراوش به درون گالری های GG,GG1 در جناحین سد شهریار از حوضچه آرامش و دریاچه سد به منظور تدارک پمپ تخلیه می باشد با توجه به اینکه دو گالری ذکر شده در زیرتراز حوضچه آرامش قرا ردارند تدارک پمپ مناسب با توجه به دبی تراوش جهت تخلیه آب ورودی به گالری ها ضروری است دراین راستا ابتدا وضعیت نفوذپذیری محل با استفاده از آزمایشات لوژان انجام شده در گمانه ها مورد بررسی قرار میگیرد و پس از یک بررسی آماری این داده ها جهت ایجاد یک مدل عددی مناسب جهت محاسبه تراوش با درنظر گرفتن بحرانی ترین شرایط مورد اسفتاده قرارخواهند گرفت.