سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تبریز
سجاد آیشم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

اهمیت و نقش فرآیند بارش – رواناب در مطالعات منابع آب موجب شده که این فرآیند از دیر باز مورد توجه متخصصین قرارگیرد. از این رو رو شهای متعددی همچون شبک ههای عصبی مصنوعی استاتیک و دینامیک، سیست مهای فازی و نرو فازی، آنالیز موجک، برای مد لسازی این فرایند توسعه یافته است. در این تحقیق شبکه عصبی مصنوعی دینامیک برای مد لسازی فرآیند بارش – رواناب ماهانه در حوضه آبریز سد ستارخان با مساحت ۱۱۳۰ کیلومتر مربع استفاده گردید. نتایج حاصل حاکی از توانایی مطلوب این مدل در تحلیل پدیده غیر خطی تغییرات جریان رودخانه نسبت به بارش است. همچنین دقت مدل و تأثیر پارامتر بارش بر تخمین دب یهای بالاتر و پائی نتر از میانگین دراز مدت بررسی گردید که با توجه به شاخ صهای آماری برای مقادیر دبی کمتر از ۲۰ متر مکعب در ثانیه این مدل از دقت قابل قبولی برخوردار است.