سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف
سیدابوالفضل ابراهیمی – کارشناس ارشد رشته مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

لرزش بالهای مثلثی، یک نوع ناپایداری عرضی جهتی برای هواپیماهای در حال پرواز در زوایای حمله مختلف به خصوص در زوایای حمله بالا می باشد. در این حالت هواپیما دچار یک نوسان حول محور طولی خواهد شد که ممکن است کنترل هواپیما را مختلف کرده و باعث سانحه شود. در این تحقیق در راستای انجام موضوع ایده هائی جدید مطرح شده و سعی شده است با استفاده از این ایده ها فرکانس و دامنه نوسانات پیش بینی شود. در ایده اول فرض شده است که لرزش بال مثلثی شکل حول محور طولی یک نوسان سینوسی است و در ایده دوم مقدار حداثر حرکت نقطه انفجار گردابه ها در هنگام لرزش به دامنه نوسان ربط داده شده است. اگر چه بکارگیری این ایده ها فرمولهای جالبی را به ما ارائه می دهند ولی مواجه با مجهولاتی می شوند که می تواند موضوع تحقیقاتی آتی شود. مقایسه نتایج با نتایج آزمایشات نشان داده است که نتایج بدست آمده از این ایده ها می توانند بسیار مفید و قابل استفاده جهت پیش بینی دامنه و فرکانس نوسانات واقع شوند.