سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالناصر احمدی – سازمان صنایع هوافضاتهران
فاطمه پورمحمدهادی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا تهران

چکیده:

این پژوهش درراستای بومی سازی دانش و فناوری تخمین خواص ترموفیزیکی مواد فناشونده درکشور با استفاده از تحلیل گرمایی معکوس در بستر آزمایشات تجربی انجام شدها ست از مهمترین خواص ترموفیزیکی مواد فناشونده ضریب هدایت و گرمای ویژه آنهاست و آنچه اهمیت دارد تخمین این خواص دردماهای مختلف است برای این منظور دراین پژوهش حل معکوس گرمایی با روش لونبرگ – مارکوارت انجام شده است و برای بهبود نتایج اصلاحاتی دراین روش از جمله مقیاس نمودن کمیتهای مجهول صورت گرفته است همچنین درحل مستقیم با فرض تشکیل لایه زغال روی ماده فناشونده معادلات بقای انرژی داخل ماده روی سطح زغال و درفصل مشترک زغال و ماده فناشونده اولیه بصورت یک بعدی با لحاظ کردن مرز متحرک و شبکه غیریکنواخت حل شده اند اعتبار دهی حل مستقیم با استفاده از داده های تجربی انجام شده است اعتبار دهی حل معکوس نیز با تخمین ضریب هدایت گرمایی سه جمله ای در مساله ساده هایت یک بعدی انجام شده است.