سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا کشانی – کارشناسی ارشد مهندس یعمران
بهروز بالایی لنگرودی – کارشناسی ارشد مدیریت سوانح طبیعی
امیرعباس امامی – مدیردفتر فنی و عمرانی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
اسماعیل صالحی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

درچنددههاخیر تعدادسوانح طبیعی و میزان خسارت وارده به شهرها و نیز تلفات ناشی ازوقوع سوانح طبیعی روند افزایشی داشته است که این افزایش تعدادسوانح درمورد زلزله ها نیز صدق می کند زلزله های چندسال اخیر به خوبی نشان میدهدکه هیچ جای کره زمین دربرابر زلزله ایمن نیست و درمناطقی از دنیا که سابقه رخداد زلزله درآنها وجود دارد هنوز هم درمعرض این پدیده ویرانگر هستند یکی از مهمترین فازهای پس از سوانح فاز پاسخ است که فعالیت امدادی از مهمترین برنامه های این فاز محسوب می شود عملکرد بیمارستانها نقش بسیار مهمی درفاز پاسخ پس از زلزله ایفا می کند لذا آگاهی از وضعیت بیمارستانها درهنگام زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است با اگاهی از وضعیت آسیب پذیری فیزیکی آنها می توان به تخمین ظرفیت باقیمانده پس از زلزله و بسیاری دیگر از تصمیم گیری های مدیریتی پرداخت هدف این مطالعه تعیین احتمال خسارت مجموعه بیمارستان امام خمینی ره درسطوح مختلف برا ییک زلزله خاص که به عنوان زلزله سناریو معرفی می گردد می باشد.