سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا کشانی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران
بهروز بالایی لنگرودی – کارشناس ارشد مدیریت سوانح طبیعی
اسماعیل صالحی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

درچند دهه اخیر تعداد سوانح طبیعی و میزان خسارت وارد به شهرها و نیز تلفات ناشی از وقوع سوانح طبیعی روند افزایشی داشته است که این افزایش تعداد سوانح درمورد زلزله ها نیز صدق می کند زلزله های چند سال اخیر به خوبی نشان میدهد که هیچ جای کره زمین دربرابر زلزله ایمن نیست و درمناطقی از دنیا که ساقه رخداد زلزله درآنها وجود دارد هنوز هم درمعرض این پدیده ویرانگر هستند یکی از مهمترین فازهای پس از سوانح فاز پاسخ است که فعالیت های امدادی از مهمترین برنامه های این فاز محسوب می شود عملکرد بیمارستانها نقش بسیار مهمی درفاز پاسخ پس از زلزله ایفا می کنند لذا آگاهی از وضعیت بیمارستانها درهنگام زلزله از اهمیت خاصی برخوردار است با اگاهی از وضعیت آسیب پذیری فیزیکی آنها می توان به تخمین ظرفیت باقیمانده پس از زلزله و بسیاری دیگر از تصمیم گیری هایمدیریتی پرداخت