سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

در رودخانههای کوهستانی به منظور کنترل آبشستگی در پایین دست سازههای هیدرولیکی از سنگچینهای شیبدار میتوان استفاده کرد. از طرفی با قرار دادن شمع در پایین دست، این سنگچینها تثبیت میشوند. یکی از مسایل مهم در طراحی این سازه براورد طول و عمق آبشستگی است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی این پارامترها در شرایط مختلف پیشبینی و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی و معادلات تجربی بدست آمده از پاگلیارا مقایسه شد. برای تخمین طول آبشستگی مقادیر R برای مدل شبکه عصبی ۰/۹۵۹ بدست آمد که مقدار مذکور توسط معادلات تجربی ۰/۶۸۳ بود. همچنین برآورد عمق آبشستگی با مدل شبکه عصبی نتایجی دقیقتر از معادلات تجربی حاصل شد. بنابراین استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تخمین طول وعمق آبشستگی در سنگچینهای شیبدار روشی موثر میباشد