سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

Amin Ramezani – University of Tehran

چکیده:

در این مقاله روشی برای تخمین پارامترهای مدل دینامیکی غیر خطی گاوسی ترافیکبا استفاده از مشاهدات و دادههای نادقیق ارائه میگردد. عموما حل مسئله تخمین پارامتر بهینه در این مدلها منجر به یک شکل بستهبرای حل نمیگردد و از روشهای ذرهای برای حل چنین معضلی استفاده میشود. روش ارائه شده در اصل همان تخمین حداکثر شباهت است که مبتنی بر تخمین ذرهای مستقیم مشتقات فیلتر بهینه خواهد بود. روشی که دراینجا ارائه میگردد برای تخمین مشتقات فیلتر از دنبالهای از توزیعهای حاشیهای استفاده میکند لذا از مشکل افزایش طول داده متضرر نمیگردد این روش برای محاسبه تخمینهای ذرهای مشتقات دوم فیلتر تعمیم دادهشده است. این عمل منتهی میگردد به این امر که یک تخمین مناسب از ماتریس هسین تابع شباهت برای مقیاس کردن اجزاء گرادیان و شتاب بخشیدن به همگرایی الگوریتم گرادیان حاصل گردد. علاوه بر این مسئلهاین امکان را به میدهد که بتوان ناحیه اطمینانی برای صحت پارامترهای تخمین زده شده یافت.